Skip to main content

Privacybeleid

Stichting Hollands Glorie, de stichting die de Furie in beheer heeft, gevestigd te Maassluis, hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Stichting Hollands Glorie verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Stichting Hollands Glorie u over de manier waarop Stichting Hollands Glorie uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft betrekking op de diensten die door Stichting Hollands Glorie worden aangeboden.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

1. Persoonlijk

Stichting Hollands Glorie verwerkt persoonsgegevens. Volgens de AVG zijn persoonsgegevens “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die direct of indirect tot jouw persoon te herleiden zijn.

2. Diensten en verbetering van diensten Stichting Hollands Glorie

Stichting Hollands Glorie verwerkt jouw gegevens om contact met je te kunnen opnemen als je die gegevens zelf hebt verstrekt, bijvoorbeeld via het contactformulier.

Stichting Hollands Glorie kan je gegevens ook gebruiken om je te vragen mee te doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Als derden dat onderzoek voor Stichting Hollands Glorie uitvoeren, geeft Stichting Hollands Glorie je e-mailadres aan die derde om dat onderzoek uit te voeren.

3a. Website

In kaart brengen van website bezoek. Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Stichting Hollands Glorie gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Van bezoekers van onze website, worden eveneens persoonsgegevens verwerkt. Het gaat daarbij om persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina zelf invult, zoals jouw e-mailadres, naam, adres, woonplaats of telefoonnummer.

3b. Social media

De gegevens die je zelf invult op social media of die wij verzamelen naar aanleiding van jouw reacties op social media uitingen worden door Stichting Hollands Glorie verwerkt. Het kan daarbij gaan om persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina van het betreffende platform zelf invult, zoals jouw e-mailadres, naam, adres, woonplaats of telefoonnummer. Stichting Hollands Glorie krijgt geen toegang tot uw social media-account.

Artikel 2 Doorgifte aan derden

Stichting Hollands Glorie geeft je persoonsgegevens niet aan derden, tenzij: a) De doorgifte geschiedt aan een door Stichting Hollands Glorie voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Stichting Hollands Glorie een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens; b) Stichting Hollands Glorie op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

Stichting Hollands Glorie maakt  – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot je gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Stichting Hollands Glorie ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

Je kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kun je een verzoek doen om je gegevens te laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kun je een e-mail sturen naar info@furie.nl. Als je ervoor kiest om je persoonsgegevens te verwijderen kan dat in de volgende gevallen: omdat de gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt, omdat je jouw toestemming intrekt, omdat je succesvol bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, omdat de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zijn je persoonsgegevens verwijdert dan kun je geen gebruik meer maken van de diensten van Stichting Hollands Glorie.

Artikel 5 Cookies

Het is mogelijk dat Stichting Hollands Glorie tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op www.furie.nl werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid Stichting Hollands Glorie

Stichting Hollands Glorie heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Stichting Hollands Glorie verwerkt ten behoeve van www.furie.nl. Stichting Hollands Glorie accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn

Stichting Hollands Glorie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de diensten te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

Stichting Hollands Glorie behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Door na wijzigingen gebruik te maken van furie.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 28-01-2024.